12/08/25 2PM - 여수 한중가요제 직찍 by 매냐★

Posted by 알 수 없는 사용자 직찍/etc. : 2012. 8. 27. 21:27

여수 한중가요제 2PM 사진입니다.

 

Hands up 한곡이어서 사진은 몇장없습니다.

 

남돌은 짜게 식지만... 그래도 보정했으니 올려야겠지요.ㅎㅎ 그럼 즐감:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11/08/13 인천한류콘서트 투피엠 by 상훈

Posted by 알 수 없는 사용자 직캠/etc. : 2011. 8. 19. 11:57

  
 «이전 1  다음»