Genie is Back. 요즘 올아이돌닷컴의 無존재로 살아가는 지니입니다. 오래간만에 소녀들 보고 왔습니다. 그럼 즐감하세요. (가로사진은 클릭)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMMENT 5

댓글을 달아 주세요