Hush - 유경

 

 

 

 

BUBIBU - 은지

 

 

 

 

MyMy - 하영

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

오늘은 울산;;;;온 에이핑크입니다... 

 

같은날 경남권 순회공연으로 창원을 갔다가 울산까지 왔다고 하더군요...

 

그런데 창원은 한곡;;; 울산을 세곡이어서...ㅋ

 

행사 한번 가면 한곡만 찍고 오면 뭔가 아깝거든요...ㅎㅎㅎ