I Got A Boy 한곡 불렀습니다 안무 안 겹치게 최대한 찍어서... 선별해봤습니다.

 

새해 첫 출사가 소녀시대라서 너무 행복하네요..^^ 어제 강남에서 망해가지고 완전 멘붕이 와서리.....ㅠㅠ

 

전부 전신샷 위주입니다.  사진이 많아서 2부로......... 스압이 좀 심합니다.. 총 67장입니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMMENT 13

댓글을 달아 주세요