12/12/22 KBS 연예대상을 찾은 에일리

Posted by 알 수 없는 사용자 직찍/etc. : 2012. 12. 23. 02:49

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

발라드 가수다 보니 사진이 심심합니다.^^;;

 

많이 찍지 않아서 장수도 많지 않네요.

 

그럼 즐감하세요 :)

 

 

  
 «이전 1  다음»